Sök

Juhani Kulo

Management by Perkele

Provokativ rysk bombflygning

Den ryska bombflygningen mot Blekinge skedde enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S) ”väldigt nära gränsen” vilket gör den ”mer provokativ”. Folkpartiledaren Jan Björklund kräver att Sverige stärker försvaret och går med i Nato.
Hela artikeln.

Lär dig se tidiga tecken på utbrändhet

Har du någon kollega som börjat bete sig annorlunda? Då skulle den personen kunna vara på väg att bli utbränd, visar en ny avhandling. ”Om man lär sig se de här tecknen kan man gripa in på ett tidigare plan”, säger forskaren bakom avhandlingen till tidningen Kollega.
Den som drabbas av utbrändhet genomgår en förändring som omvärlden ofta lägger märke till på olika sätt, skriver tidningen Kollega. Forskaren Eva Ericson-Lidman vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet presenterar i en avhandling en analys av utbrändhet utifrån intervjuer med chefer, kollegor och närstående till utbrända.

Några tidiga tecken på utbrändhet är enligt Eva Ericson-Lidman att personen försöker klara allting själv, jobbar över mer och har svårt att lämna över uppgifter till andra.

– Personen känner sig otillräcklig och har mycket dåligt samvete över att man inte klarar av sina arbetsuppgifter. Det är också vanligt att man försöker kontrollera sina arbetskamrater genom att till exempel kolla hur mycket jobb de har, säger Eva Ericson-Lidman till Kollega.

Nästa skede är ofta att personen börjar undvika kollegorna, hoppa över kaffepauser, går iväg utan att säga varför eller lämnar pappershögar på sitt bord i veckor, kanske månader.

Så småningom drabbas den utbrände även av kroppsliga symptom, till exempel hjärtklappning eller högt blodtryck. Dessutom kan personen få sömnsvårigheter och även ha känslomässiga utbrott på jobbet, och det kan börja uppstå konflikter med kollegorna.

Studien visar också att kollegor som försöker hjälpa någon som är på väg att bli utbränd har svårt att nå fram. Chefer hamnar också i en knivig sits när de ska försöka hjälpa, men samtidigt måste ställa krav för att se till att arbetet blir gjort.

– Det är viktigt att vi vågar konfrontera den som vi misstänker mår dåligt och fråga om man kan hjälpa till. Många av de jag intervjuat säger att man tassade på tå för länge, övertog jobb och skyddade den som var drabbad. Om man lär sig se de här tecknen kan man gripa in på ett tidigare plan, säger Eva Ericson-Lidman till Kollega.

Bombdåd i södra Thailand

I staden Yala, södra Thailand dödades 1 person och 28 skadades vid ett flertal bomdåd på söndagen den 6 april-14.
4 bomber exploderade varav en var gömd i en stulen bil de övriga fanns på motorcyklar.
Läs mer här:
http://www.bangkokpost.com/news/local/403741/one-killed-14-wound-in-yala-bombs
Källa/Source:
http://www.bangkokpost.com

614629

 

M försöker vinna valet med en gäspning

På Dagens Arena skriver Åsa Petersen lysande om valet 2014.
Hon rubricerar att ”M försöker vinna valet med en gäspning”.
Ja det kan jag instämma i, det är en trött och oengagerad statsminister vi ser.
Om det är gäspning som är verktyget för M att vinna valet så är det deras beslut.
Jag hoppas bara att gäspningen låter deras käkar gå ur led så de inte kan tala mer, för det de säger intresserar mig inte.

Läs hela artikeln av Åsa Petersen via denna länk.
http://www.dagensarena.se/opinion/m-forsoker-vinna-valet-med-en-gaspning/

Källa: Dagens Arena

SD – ett arbetarfientligt och antifackligt parti

Det här är en rapport om det fackliga löftet och om dess fiender. Om de som vill ha LO-medlemmars röster men som i själva verket ställer arbetskamrat mot arbetskamrat. Som tycker att en svensk löntagare har mer gemensamt med svenska direktörer än med sina invandrade arbetskamrater. Den handlar alltså om Sverigedemokraterna.

Läs mer på: http://www.lo.se/start/material/sd_ett_arbetarfientligt_och_antifackligt_parti

 

 

Döda bottnarna ökar i Östersjön

Östersjön har världens största yta av syrefattiga havsbottnar orsakade av människan. Ny forskning visar att tillförseln av näringsämnen är den största orsaken.

Läs mer på
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3817946.ece

Källa: Ny Teknik

Bombs hit Narathiwat, injure nine

NARATHIWAT – Five bombs exploded in quick succession on Monday evening in Rueso and Muang districts, injuring 9 people, local authorities say.

The first three blasts were reported in Rueso district, injuring  two people. The first bomb went off about 6.05pm outside the Ban Plai Na 7-eleven branch. The other two blasts occurred next to Kanchanapisek Park and in a location 200 metres up the street from the 7-eleven explosion.

In Muang district, two blasts were reported about 6.15pm outside a karaoke bar in tambon Bang Nak and  a shophouse located  60 metres away. The blast injured seven people.

Local authorities were investigating the bomb attacks.

Source: http://www.bangkokpost.com/breakingnews/378140/bombs-hit-narathiwat-injure-nine

Kameraövervakning på arbetsplatser

Observera att en ny kameraövervakningslag träder i kraft den 1 juli 2013. Information om den nya lagen hittar du här. De hänvisningar till lagen om allmän kameraövervakning och till personuppgiftslagen som idag finns i nedanstående text gäller inte efter den 1 juli 2013 när det gäller kameraövervakning. Däremot är beskrivningar av till exempel avvägningen mellan övervakningsintresset och motstående integritetsintressen fortfarande relevanta och kan tjäna som vägledning även fortsättningsvis.

Kameraövervakning innebär alltid ett intrång i de övervakades personliga integritet. För att avgöra om integritetsintrånget är tillåtet ska en arbetsgivare fråga sig om övervakningen är proportionerlig i förhållande till de problem man vill åtgärda på arbetsplatsen och till det integritetsintrång som det innebär att bli kameraövervakad. Arbetsgivaren måste väga arbetstagarnas intresse av en fredad, privat sfär mot andra motstående intressen i det enskilda fallet. Då bör man särskilt tänka på att en arbetsplats är ett ställe där många vistas dagligen och under en stor del av dagen.

Annat som ska vägas in i bedömningen är möjliga alternativa åtgärder, hur övervakningen bedrivs samt övriga effekter för de anställdas integritet. Arbetsgivare som använder eller överväger att införa kameraövervakning måste göra en samlad bedömning som tar hänsyn till dessa faktorer.

Checklista för arbetsgivare
Gå igenom följande punkter om ni överväger att införa kameraövervakning på arbetsplatsen.

Vad har ni för syfte och behov av kameraövervakningen?

Det är viktigt att ha ett tydligt syfte med kameraövervakningen. Vilka konkreta problem ska åtgärdas med hjälp av kameraövervakning? Ta fram så detaljerad information som möjligt och använd gärna polisanmälningar, statistik över skadegörelse, incident­rapporter med mera till grund för att svara på frågor som:

 • Vilka är de konkreta problemen?
 • När inträffar de? (tid på dygnet, vardagar eller helger)
 • Var inträffar de? (i vilka rum och andra utrymmen)
 • I vilken omfattning inträffar de? (engångshändelser eller återkommande)

Kan problemen lösas med annat än kameraövervakning?

Om det finns andra sätt att komma åt problemen bör dessa alternativ väljas före kameraövervakning, under förutsättning att de inte innebär orimligt höga kostnader. Datainspektionen har inga synpunkter på vilka alternativa åtgärder som övervägs, här följer dock ett par exempel som illustrerar hur problem kan lösas på andra sätt än med kameraövervakning: Om det förekommer stölder i kontorsutrymmen kan skalskyddet in till dessa rum kanske behöva förstärkas. Har man problem med att personalen inte stänger portar in till verkstadsutrymmen kan det kanske lösas genom påminnelseskyltar och ökad information om vad som kan ske om portar glöms öppna. Andra exempel är överfallslarm, inbrottslarm och sluten kontanthantering.

Begränsa tiden och omfattningen av övervakningen

Övervakningskameror bör placeras så att de uppfyller sitt syfte och inte registrerar mer än vad som behövs för det avsedda syftet. Är det exempelvis så att stölder endast förekommer på lagret behöver inte övriga personalutrymmen övervakas. Om stölderna förekommer under en viss tid på dygnet ska kameraövervakningen begränsas till denna tid. Om man vill förhindra olycksfall behöver kamerorna kanske inte vara påslagna hela arbetsdagen utan under endast den mest farofyllda fasen av ett riskabelt arbetsmoment.

Generellt gäller att:

 • Ju större område som övervakas, desto större integritetsintrång.
 • Ju känsligare utrymme (som exempelvis toalett, omklädningsrum), desto större integritetsintrång.
 • Ju längre exponeringstid, desto större integritetsintrång.

Ta reda på de berördas inställning till kameraövervakningen

De berördas inställning till kameraövervakning ska tillmätas stor betydelse.

 • Involvera personalen, fackliga företrädare och andra berörda innan ett beslut fattas.
 • Fackliga överenskommelser är något som har betydelse vid bedömning av om en kameraövervakning på arbetsplatsen är laglig.

Informera tydligt om kameraövervakningen

Personal och besökare måste på ett tydligt och utförligt sätt informeras om kameraövervakningen genom bland annat skyltning. Det är viktigt att komma ihåg att informationen också måste nå ut till exempelvis inhyrd personal. Datainspektionen rekommenderar att informationen tar upp vilka platser som är kameraövervakade, när kameraövervakning sker och varför just de aktuella platserna övervakas. Information bör dessutom ges om hur arbetsgivaren hanterar det inspelade materialet.

Datainspektionen rekommenderar att informationen sprids aktivt till de anställda, både skriftligt och muntligt innan systemet börjar användas. Informationen bör även finnas lättåtkomlig, till exempel på intranät eller i personalpärm.

Spara det inspelade materialet så kort tid som möjligt

Det inspelade bildmaterialet bör sparas så kort tid som möjligt. I normalfallet är det sällan motiverat att spara bildmaterial längre tid än några veckor.

Begränsa tillgången till inspelat material

Så få personer som möjligt bör ha tillgång till det inspelade materialet. Det bör finnas rutiner som beskriver under vilka förutsättningar behöriga personer får ta del av bildmaterialet. Att ha tillgång till ett kamerasystem via öppna nät som Internet kan vara förknippat med integritetsrisker.

Använd det inspelade materialet endast för avsett syfte

Om syftet med kameraövervakningen är att förhindra och utreda stölder ska bild­materialet inte användas för att utreda exempelvis brister i lokalvård.

Undersök om förutsättningarna för kameraövervakningen har förändrats

En arbetsgivare som infört kameraövervakning bör med jämna mellanrum undersöka om förutsättningarna för kameraövervakningen har förändrats. Arbetsgivaren bör alltså utvärdera behovet av kameraövervakningen regelbundet. Ser problembilden annorlunda ut nu? Används rummen som kameraövervakas till något annat nu än när kamerorna monterades? Ger kameraövervakningen önskad, mätbar effekt?

Några exempel på vad kameraövervakning får användas till

Under förutsättning att ovanstående punkter är uppfyllda är det normalt sett tillåtet att använda kameraövervakning:

 • På platser där det kan finnas ett särskilt behov av kameraövervakning för att förebygga brott, till exempel om det är en plats som är utsatt för en större risk för exempelvis stöld och rån än normalt. Det kan exempelvis vara i ett kassahanteringsrum eller varuintag.
 • Av säkerhetsskäl, till exempel när syftet är att förhindra olycksfall i arbetet.

Några exempel på vad kameraövervakning inte får användas till:

Det är normalt sett inte tillåtet att:

 • Använda kameror som inte syns. Utgångspunkten är att personalen ska veta om att de är kameraövervakade.
 • Kameraövervaka för att mäta anställdas arbetsprestationer eftersom det anses vara en så pass ingripande åtgärd.

  Källa: Datainspektionen

Vi ska vara annorlunda

Nedanstående är en artikel som jag skrev för en tid sedan men jag känner att den fortfarande aktuell, kanske till om med än mer aktuell nu än då jag skrev den.
Det har tagit lång tid men nu är Sverige ett normalt borgerligt västerländskt land med ett rasistiskt extremhögerparti i parlamentet. Efter andra världskrigets slut så har socialdemokratin i hela Europa minskat i styrka, allt färre människor ger sitt stöd för den politik som socialdemokratin står för. Takten för och när denna försvagning skett har varierat, men mönstret är lika. Socialdemokratin tappar röster och medlemmar.

Men behöver det vara så? Det kan inte vara bundet i någon naturlag att socialdemokratin försvagas och dör ut. Vad behöver göras för att förändra de underliggande värderingar som styr människors handlande i valet av politisk inriktning?

Tänk om vi skulle ta och vrida politiken ur händerna på högeralliansen genom att säga;

Sverige ska inte vara ett västerländskt land som alla andra!

Vi ska vara annorlunda.

I det socialdemokratiska Sverige bryr vi oss om varandra, vi visar respekt för olikheter och oliktänkande. I vårt Sverige anställer vi många fler i välfärdstjänsterna, vi bygger starkare socialförsäkringarna med ersättningsnivåer som inte kränker människor. I vårt Sverige har vi världens bästa välfärd utan privata vinster.

Vi vänder trenden med osäkra anställningar och förstärker arbetsrätten. Vi blir världsledande på kompetensutveckling och ständigt lärande. I vårt Sverige är vi världsledande på grön samhällsomställning.

I vårt Sverige finns det inte plats för rasistiska, främlingsfientliga partier.

Låter det här som en dröm som inte kan nås? Jag tror inte det. Det handlar om politisk vilja och mod. Vill du vara med? Låt oss tillsammans forma vår framtid.

Skicka mig ett mail och berätta vad tycker om det jag skriver här ovan. Berätta gärna hur du vill att Sverige ska vara.

Min mail är juhani.kulo@gmail.se

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: