Köpenhamn erbjuder en unik möjlighet

EU-anförande vid öppningsceremonin vid FN:s klimatkonferens, COP 15 den 7 december (Köpenhamn, 7-18 December 2009). Anförandet hölls av Anders Turesson, Sveriges chefsförhandlare i internationella klimatfrågor.

Två versioner. English – Svensk

——————————————–

Madam President, distinguished colleagues, dear friends,

The world is watching us. They demand we come to an effective agreement to fight climate change. Our meeting in Copenhagen offers a unique opportunity to take a significant leap forward in this fight. Here we can set out a new path towards a greener, more sustainable and more equitable future in which development and emissions of GHGs are decoupled.

Madam President, the EU is committed to reaching a global, ambitious and comprehensive agreement in Copenhagen that create the best possible conditions for a long-term cooperative effort. The agreement must enable an international effort to keep global warming below 2 degrees and be inclusive by encompassing all nations of the world. The detail must cover all Bali building blocks, the principles of the convention and enable immediate action.

It should build on the Kyoto Protocol – taking forward its essentials. It must encompass non-Kyoto Annex I Parties and contain a framework for enhanced mitigation actions by developing countries. For EU the environmental integrity and effectiveness of the agreement is of outmost importance.

The Copenhagen agreement should be translated into a universal legally binding agreement. If not here in Copenhagen, then as soon as possible during 2010 including a strict timetable.

Dear colleagues, we all know that delaying action to tackle climate change is not an option. Global emissions must peak no later than 2020 and be at least halved by 2050 compared to 1990 levels.  Developed countries must lead and in aggregate cut emission by at least 80-95 percent over that same period and developing countries must contribute according to their responsibilities and respective capabilities.

In the month since we met in Barcelona we have been encouraged by more of our partners clarifying their current ambition levels. Brazil, the Republic of Korea, China, the US, India, the Russian Federation, South Africa and Singapore have all come forward. We are moving in the right direction, but too slowly and not far enough. The EU urges all Parties that have the capability to do so, to increase their ambition in addition to the pledges already on the table. Our Copenhagen agreement must contain numbers clearly showing that our global and individual ambitions are in line with science.

Mr Chair, the incremental cost for developing country adaptation and mitigation is in the order of €100 billion per annum by 2020.  Clearly there must be a significant scaling up of support in the form of both public and private financial flows to developing countries, in addition to the developing countries’ own effort. This will help support adaptation, mitigation, REDD, technology and capacity-building needs. The EU recognizes the need for new and additional financial resources for adaptation and that development cooperation has an important role to play in supporting developing countries that are particularly vulnerable to the adverse impact of climate change.

In the shorter term – so-called “fast-start” financing is needed to enable immediate action. According to the European Commission €5-7 billion per year is needed for the first three years following our agreement. The EU will deliver its fair share as part of a global agreement.

Dear friends, together we can make Copenhagen a historic breakthrough on our common journey. The world is watching and will not allow a downward spiral in our ambition – this agreement is not about the lowest common denominator but it is about showing leadership and global cooperation to prevent dangerous climate change. The EU will work with purpose, and with an open mind, to make this happen.

Thank you Madam President.

In Swedish / På svenska

Fru talman, ärade kollegor, kära vänner,
Världen är iakttar oss. De kräver vi kommit till ett effektivt avtal
att bekämpa klimatförändringen. Vårt möte i Köpenhamn erbjuder en unik
möjlighet att ta ett stort kliv framåt i denna kamp. Här kan vi
fastställs en ny väg mot ett grönare, mer hållbar och mer rättvis
framtid där utveckling och utsläpp av växthusgaser är frikopplade.
Fru talman, har EU åtagit sig att nå en global, ambitiös och
omfattande avtal i Köpenhamn att skapa bästa möjliga
förutsättningar för ett långsiktigt samarbete ansträngning. Avtalet måste aktivera
en internationell insats för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och vara
inclusive genom omfattar alla världens länder. Detaljen måste täcka
alla Bali byggstenar, principerna i konventionen och göra
omedelbara åtgärder.
Den bör bygga på Kyotoprotokollet – att ta fram det väsentliga. Den
måste omfatta icke-Kyoto parterna i bilaga I och innehåller ett ramverk för
förstärkt riskreducerande åtgärder i utvecklingsländerna. För EU
miljömässiga integritet och effektivitet i avtalet är av yttersta
betydelse.
Köpenhamnsavtalet bör översättas till ett allmänt juridiskt
bindande avtal. Om inte här i Köpenhamn, då så snart som möjligt
under 2010 inklusive en strikt tidsplan.
Kära kolleger, vi vet alla att fördröja insatser för att minska växthuseffekten
förändring är inte ett alternativ. Måste de globala utsläppen topp senast 2020
och minst halveras till 2050 jämfört med 1990 års nivåer. Utvecklat
länder måste leda och totalt minska utsläppen med minst 80-95
procent under samma period och utvecklingsländerna måste bidra
alltefter ansvar och förmåga.
I den månad sedan vi möttes i Barcelona vi har uppmuntrats av flera
våra partners klargöra deras nuvarande ambitionsnivå. Brasilien,
Sydkorea, Kina, USA, Indien, Ryssland, Sydafrika
Afrika och Singapore har alla gått framåt. Vi rör oss i rätt
riktning, men alltför långsamt och inte tillräckligt långt. EU uppmanar alla parter
som har kapacitet att göra detta, att öka deras ambition utöver
av de löften som redan ligger på bordet. Våra Köpenhamnsavtalet måste
innehåller siffror tydligt visar att vår globala och individuella ambitioner
är i linje med vetenskap.
Herr ordförande, den tillkommande kostnaden för utvecklingsländernas anpassning och
Begränsning i storleksordningen € 100 miljarder per år till 2020. Klart
Det måste finnas en stor trappa upp stöd i form av både
offentliga och privata finansiella flöden till utvecklingsländer, utöver
till utvecklingsländernas egna ansträngningar. Detta kommer att bidra till att stödja
anpassning, begränsning, redd, teknik och kapacitetsuppbyggnad behov. Den
EU erkänner behovet av nya och ytterligare ekonomiska resurser för
anpassning och att utvecklingssamarbetet har en viktig roll att spela
att stödja utvecklingsländer som är särskilt sårbara för
de negativa effekterna av klimatförändringarna.
På kortare sikt – så kallad ”fast-start” finansiering behövs för
möjliggöra omedelbara åtgärder. Enligt Europeiska kommissionen € 5-7
miljarder per år krävs för de första tre åren efter vår
överenskommelse. EU kommer att leverera sin beskärda del som en del av en global
överenskommelse.
Kära vänner, tillsammans kan vi göra Köpenhamn ett historiskt genombrott
vår gemensamma resa. Världen är att titta på och kommer inte att tillåta en nedåtgående
spiral i vår ambition – Detta avtal är inte om den minsta gemensamma
nämnare men det handlar om att visa ledarskap och globalt samarbete för att
förhindra farliga klimatförändringar. EU kommer att arbeta med syfte och med
ett öppet sinne, att göra detta möjligt.
Tack fru talman.

Fru talman, ärade kollegor, kära vänner,
Världen är iakttar oss. De kräver vi kommit till ett effektivt avtalatt bekämpa klimatförändringen. Vårt möte i Köpenhamn erbjuder en unikmöjlighet att ta ett stort kliv framåt i denna kamp. Här kan vifastställs en ny väg mot ett grönare, mer hållbar och mer rättvisframtid där utveckling och utsläpp av växthusgaser är frikopplade.
Fru talman, har EU åtagit sig att nå en global, ambitiös ochomfattande avtal i Köpenhamn att skapa bästa möjligaförutsättningar för ett långsiktigt samarbete ansträngning. Avtalet måste aktiveraen internationell insats för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och varainclusive genom omfattar alla världens länder. Detaljen måste täckaalla Bali byggstenar, principerna i konventionen och göraomedelbara åtgärder.
Den bör bygga på Kyotoprotokollet – att ta fram det väsentliga. Denmåste omfatta icke-Kyoto parterna i bilaga I och innehåller ett ramverk förförstärkt riskreducerande åtgärder i utvecklingsländerna. För EUmiljömässiga integritet och effektivitet i avtalet är av ytterstabetydelse.
Köpenhamnsavtalet bör översättas till ett allmänt juridisktbindande avtal. Om inte här i Köpenhamn, då så snart som möjligtunder 2010 inklusive en strikt tidsplan.
Kära kolleger, vi vet alla att fördröja insatser för att minska växthuseffektenförändring är inte ett alternativ. Måste de globala utsläppen topp senast 2020och minst halveras till 2050 jämfört med 1990 års nivåer. Utvecklatländer måste leda och totalt minska utsläppen med minst 80-95procent under samma period och utvecklingsländerna måste bidraalltefter ansvar och förmåga.
I den månad sedan vi möttes i Barcelona vi har uppmuntrats av fleravåra partners klargöra deras nuvarande ambitionsnivå. Brasilien,Sydkorea, Kina, USA, Indien, Ryssland, SydafrikaAfrika och Singapore har alla gått framåt. Vi rör oss i rättriktning, men alltför långsamt och inte tillräckligt långt. EU uppmanar alla partersom har kapacitet att göra detta, att öka deras ambition utöverav de löften som redan ligger på bordet. Våra Köpenhamnsavtalet måsteinnehåller siffror tydligt visar att vår globala och individuella ambitionerär i linje med vetenskap.
Herr ordförande, den tillkommande kostnaden för utvecklingsländernas anpassning ochBegränsning i storleksordningen € 100 miljarder per år till 2020. KlartDet måste finnas en stor trappa upp stöd i form av bådeoffentliga och privata finansiella flöden till utvecklingsländer, utövertill utvecklingsländernas egna ansträngningar. Detta kommer att bidra till att stödjaanpassning, begränsning, redd, teknik och kapacitetsuppbyggnad behov. DenEU erkänner behovet av nya och ytterligare ekonomiska resurser föranpassning och att utvecklingssamarbetet har en viktig roll att spelaatt stödja utvecklingsländer som är särskilt sårbara förde negativa effekterna av klimatförändringarna.
På kortare sikt – så kallad ”fast-start” finansiering behövs förmöjliggöra omedelbara åtgärder. Enligt Europeiska kommissionen € 5-7miljarder per år krävs för de första tre åren efter våröverenskommelse. EU kommer att leverera sin beskärda del som en del av en globalöverenskommelse.
Kära vänner, tillsammans kan vi göra Köpenhamn ett historiskt genombrottvår gemensamma resa. Världen är att titta på och kommer inte att tillåta en nedåtgåendespiral i vår ambition – Detta avtal är inte om den minsta gemensammanämnare men det handlar om att visa ledarskap och globalt samarbete för attförhindra farliga klimatförändringar. EU kommer att arbeta med syfte och medett öppet sinne, att göra detta möjligt.
Tack fru talman.

Följ klimatkonferens här.

http://www.se2009.eu/sv/moten_nyheter/2009/12/7/fn_s_klimatkonferens_cop_15

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s